Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 9 grudnia 2013 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 10 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 9 komitetów wyborczych, po upływie ustawowego terminu złożył sprawozdanie Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Podkarpacka.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-10 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
(poz.         )

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-02-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk